English
आदिवासी मुला मुलीं साठी
टोल फ्री क्र :1800 267 0007

आमच्या विषयी

चालू घडामोडी / सूचना तपशील

आदिवासी विकास पदभरती संवर्ग २०१८-१९
अनु क्र. नाव कागदपत्र
1 पेसा क्षेत्रातील पदभरतीबाबत सूचना
2 शुध्दीपत्रक
3 पदभरतीबाबत जाहिरात
4 कागद पत्र तपासणी बाबत सर्वसाधारण सूचना
5 गृहपाल (स्त्री ) या पदासाठी कागदपत्र तपासणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी
6 गृहपाल (स्त्री) या पदासाठी कागदपत्र तपासणी करीता अपात्र उमेदवारांची यादी
7 गृहपाल (पुरुष) या पदासाठी कागदपत्र तपासणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी
8 गृहपाल (पुरुष) या पदासाठी कागदपत्र तपासणी करीता अपात्र उमेदवारांची यादी
9 स्त्री अधीक्षिका या पदासाठी कागदपत्र तपासणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी
10 अधीक्षक पुरुष या पदासाठी कागदपत्र तपासणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी
11 ग्रंथपाल या पदासाठी कागदपत्र तपासणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी
12 प्रयोगशाळा सहायक या पदासाठी कागदपत्र तपासणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी