आमच्या विषयी

कार्यालयाचा तपशील

अनु क्र. फोटो नाव पदनाम ई - मेल आयडी पत्ता संपर्क क्र.
1. मा. श्री. हिरालाल सोनवणे,
भा. प्र. से.
मा. आयुक्त Email आदिवासी विकास विभाग
महाराष्ट्र राज्य नाशिक, जुना आग्रा रोड, गडकरी चौक, नाशिक
दू. क्र. 0253-2577510, 2574235, 2575615
Fax no. 0253-279208