कर्मचारी कॉर्नर

विविध पदांची सेवाजेष्ठता यादी - २०१८

अनु क्र. नाव कागदपत्र
1. लिपीक - टंकलेखक पदाची सेवाजेष्ठता यादी -२०१८
2. उपलेखापाल व आदिवासी विकास निरीक्षक पदांची सेवाजेष्ठता यादी -२०१८
3. शाळांत परिक्षा उत्तीर्ण चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची एकत्रित सेवाजेष्ठता यादी - २०१७-१८
4. प्राथमिक शिक्षक / पदविधर प्राथमिक शिक्षक पदांची सेवाजेष्ठता यादी - २०१८
5. अधिक्षक (पुरुष) पदांची सेवाजेष्ठता यादी -२०१८
6. अधिक्षक (स्त्री ) पदांची सेवाजेष्ठता यादी -२०१८