आमच्या विषयी

चालू घडामोडी / सूचना तपशील

अनु क्र. नाव कागदपत्र
1. कंत्राटी संगणक शिक्षक / निर्देशक उमेदवारांची निवड यादी
2. कंत्राटी संगणक शिक्षक / निर्देशक उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी
3. कंत्राटी कला (कार्यानुभव) शिक्षक उमेदवारांची निवड यादी
4. कंत्राटी कला (कार्यानुभव) शिक्षक उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी